Torpkarta, nordöstra kvadranten.

Markörerna är klickbara och länkade till resp. märkningsobjekt. Vissa av kartans kanter är klickbara och möjliggör hopp till intilliggande kartdel.