Torputmärkningen, onsdagen den 17 maj 2017

En före detta gårdsplats samt före detta gästgivaregård markerade

Vi tar ett år i taget numera vad gäller torpmarkeringarna men även i år hittades två riktigt bra objekt att markera, det tycker jag själv i alla fall. Platserna där Ljungby tidigare legat samt Dala gästgivaregård var ju absolut värda var sin minnesskylt. De blev därmed det 120:e och 121:a objektet som skyltats i Ekeby socken sedan starten 1968.

Det regnade en del på förmiddagen den 17 maj, alltså datumet för årets torpmärkning. Det var ett välbehövligt regn, men vi var förstås glada över att regnet upphört till kvällen, för då var det dags för torpmärkning igen i Ekeby socken. Det är tradition sedan lång tid tillbaka att genomföra torpmärkningen en majkväll och att då sätta upp ett par skyltar. Vid enstaka tillfällen har tre eller fyra skyltar satts upp också.

Numera är givetvis det mesta markerat, men vi tar ett år i taget och funderar under året på vad som kan vara lämpligt att markera och i år blev det alltså en gårdsplats och en gästgivaregård. Det må av praktiska själ kallas för torpmarkering men det finns ju faktiskt andra objekt som är värda att markera än just torp.

Ljungby gamla tomt har funnits i tankarna länge. Den har nog inte setts så lämplig att markera men skylten behöver ju inte sättas precis vid en husgrund, utan man kan göra som vid Södra Lagnebrunna, det vill säga sätta skylten vid vägkanten och på skylten skriva "Ute i hagen låg tidigare..." Så gjorde vi också vid Ljungby gamla tomt.

Platsen finns med på kartor där den är inringad och på dessa står det med kursiv stil "Ljungby gamla tomt". Platsen granskades av arkeologer den 6 november 1981 och finns med på Riksantikvarieämbetets sida "Fornsök". Där kan man läsa detta om platsen:

Bebyggelselämningar, belägna inom ett ca 160x80 m st (NNV-SSÖ) område, bestående av 9 husgrunder. Av dessa har 4 eldstadsrester , 3 är sannolikt efter bostadshus och 1 efter smedja. Ett av boningshusen har varit en parstuga. I övrigt troligen ladugård- och uthusgrunder. I områdets västra del är två dammanläggningar, delvis kringgärdade av stenskoning. Tomtområdet begränsas av åker i syd och öst och delvis i norr, samt av körväg i väst. Ljungby omnämnes första gången år 1321. (OAU). Ljungby finns medtaget på äldre kartor: Arealavmätning 1708. Ljungby Bys Åker och Ängdelning uti Ekeby socken 1766.

Avresa till Torpmärkning skedde från Parketten, men det gick också bra att möta upp vid Ljungby gamla torp. Intresset var riktigt bra, för jag räknade till att vi var omkring 20 personer som närvarade när kvällens första skylt kom på plats.

När skylten vid Ljungby gjutets fast satte sig de närvarande i sina fordon för transport till nästa plats, nämligen Dala. Där bor i dag Viktor Karlsson och Therese Svensson och det är Therese som vi arrangörer haft kontakt med och frågat om det var okej att sätta en skylt vid före detta gästgivaregården. Skylten hamnar ju tätt inpå parets bostad, gästgiveriet låg mellan bostadshuset och ett uthus. Therese har dock försäkrat att det varit helt okej med en skylt, de tycker det är spännande med gästgiveriet och de vill gärna veta mer.

Så mycket vet vi dock inte om Dala gästgiveri. Men det finns en bok som Kaj Källström skrivit och som heter Östgötska gästgivargårdar och där är självklart Dala Gästgiveri upptaget. Där i kan man läsa om en kungörelse den 7 maj 1879:

Att, inom Göstrings härad, Björke och Skärlunda gästgivargårdar må på så sätt samtliga vederbörande tillstyrkt indragas, men däremot det jämväl väckta förslaget om indragning av Dala och Hesters gästgivargårdar och, under förutsättning av bifall därtill, om inrättande av en skjutsstation vid Boxholms järnvägsstation icke nu må bifallas eller föranleda annan åtgärd, än att gästgivaregårdarna vid Dala och Hester för framtiden må till skjutsstatiner förändras.

Vid året 1894 står följande:

Skjutsstationerna vid Dala och Hester har, som för allmänna samfärdseln inte vidare behövliga, indragits från och med 1894 års ingång. I stället har en ny sådan inrättats vid Boxholm i Ekeby socken.

Gården Dala är en vacker plats och det var ju perfekt att avsluta kvällen med fika på gästgivaregårdens kullar. Gott om parkering fanns det dessutom vid platsen. Regnet hade som sagt upphört, och betydligt varmare vindar hade börjat dra in över landet, så kvällen var riktigt ljummen och skön. Termometern i bilen visade 17,5 grader i bilen på väg hem från utmärkningen. Den sköna kvällen gjorde att ingen hade bråttom att dra sig hemåt. Vid Dala var vi dessutom fler som bevittnade när stolpen med skylt kom på plats, jag räknade till nästan 30 personer.

Undertecknad hade med sig ett par gamla kartor som de närvarande kunde ta del av. En över Ljungby där man kunde se gården ligga på den gamla platsen, kartan gjordes i samband med storskiftet 1766. Den andra kartan var över Dala ägor och den var från 1778.

Fikat intog vi vid kullarna där gästgivargården en gång legat. Undertecknad läste den fakta som kan hittas i boken och som ni kan ta del av ovan. Samtidigt framkom det också att virket från den gamla gästgivaregården kom till användning i Mjölby. Det användes till en byggnad på Magasinsgatan där en karamellfabrikör använde virket. Den byggnaden finns dock inte kvar idag.

Det blev en bra bra och trevlig kväll, och vi får väl tro att det bli så även år 2018. Då är det 50 år sedan torpmärkningarna drog i gång i Ekeby socken, så då måste vi självklart se till att hitta objekt att markera. Det vet jag att det också finns för det är dykt upp ett mycket spännande objekt att markera mest av en slump ganska nyligen. Det handlar om Wigersberg och det låg på allmänningen mellan Lilla Bäck och Brännbålskärr. I Wigersberg bodde Sven Wiger och han var häradsprofoss. Hans uppgift var till exempel att piska de som blivit dömda till spöstraff. Visst låter det som en spännande plats att skylta...

Klas Johansson

Se bilder från utmärkningen av Ljungby gamla tomt och Dala gästgivargård.

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm